Sulcorebutia tarabucoensis EH 6242
Sulcorebutia tarabucoensis EH 6242
Sulcorebutia tarabucoensis EH 6243
Sulcorebutia tarabucoensis EH 6243
Sulcorebutia tarabucoensis aus Köhres-Samen
Sulcorebutia tarabucoensis aus Köhres-Samen
Sulcorebutia tarabucoensis R 66
Sulcorebutia tarabucoensis R 66
Sulcorebutia tarabucoensis ssp hertusii
Sulcorebutia tarabucoensis ssp hertusii
Sulcorebutia hertusii HS 125a
Sulcorebutia hertusii HS 125a
Sulcorebutia tarabucoensis ssp hertusii HS 125
Sulcorebutia tarabucoensis ssp hertusii HS 125
Sulcorebutia tarabucoensis ssp hertusii JO 639
Sulcorebutia tarabucoensis ssp hertusii JO 639
Sulcorebutia tarabucoensis v.aureiflora
Sulcorebutia tarabucoensis v.aureiflora
Sulcorebutia tarabucoensis v callecallensis
Sulcorebutia tarabucoensis v callecallensis
Sulcorebutia tarabucoensis v callecallensis VZ 056
Sulcorebutia tarabucoensis v callecallensis VZ 056
Sulcorebutia tarabucoensis ssp patriciae
Sulcorebutia tarabucoensis ssp patriciae

Sulcorebutia taratensis f minima WR 196 Neu  Sulcorebutia tsteinbachii v taratensis f minima WR 196
Sulcorebutia taratensis f minima WR 196 Neu Sulcorebutia tsteinbachii v taratensis f minima WR 196

Sulcorebutia tarijensis ssp carichimayuensis
Sulcorebutia tarijensis ssp carichimayuensis
ulcorebutia tarijensis ssp carichimayuensis EH 11235
ulcorebutia tarijensis ssp carichimayuensis EH 11235
Sulcorebutia tarijensis ssp carichimayuensis HE 215
Sulcorebutia tarijensis ssp carichimayuensis HE 215

Sulcorebutia tintiensis HS 57  Neu   Sulcorebutia steinbachii v tintiensis HS 57
Sulcorebutia tintiensis HS 57 Neu Sulcorebutia steinbachii v tintiensis HS 57
Sulcorebutia steinbachii v tintiensis HS 57a
Sulcorebutia steinbachii v tintiensis HS 57a

Sulcorebutia tiraquensis v aguillarii HS 220
Sulcorebutia tiraquensis v aguillarii HS 220
Sulcorebutia tiraquensis v aguilarii JK 36
Sulcorebutia tiraquensis v aguilarii JK 36
Sulcorebutia tiraquensis v lauii
Sulcorebutia tiraquensis v lauii
Sulcorebutia tiraquensis v bicolorspina KK 809
Sulcorebutia tiraquensis v bicolorspina KK 809
Sulcorebutia tiraquensis v krahnii
Sulcorebutia tiraquensis v krahnii
Sulcorebutia tiraquensis v renatae
Sulcorebutia tiraquensis v renatae
Sulcorebutia tiraquensis v renatae
Sulcorebutia tiraquensis v renatae

Sulcorebutia torotorensis f spinosisior
Sulcorebutia torotorensis f spinosisior

Sulcorebutia totorensis -Neu Sulcorebutia tiraquensis v totorensis
Sulcorebutia totorensis -Neu Sulcorebutia tiraquensis v totorensis

Sulcorebutia tunariensis, NEU Sulcorebutia steinbachii v tunariensis
Sulcorebutia tunariensis, NEU Sulcorebutia steinbachii v tunariensis

Sulcorebutia vargasii
Sulcorebutia vargasii

Sulcorebutia vasqueziana
Sulcorebutia vasqueziana
Sulcorebutia vasqueziana L375
Sulcorebutia vasqueziana L375
Sulcorebutia vasqueziana v losenykiana
Sulcorebutia vasqueziana v losenykiana
Sulcorebutia vasqueziana v losenyckiana VZ 091
Sulcorebutia vasqueziana v losenyckiana VZ 091
Sulcorebutia vasqueziana v losenyckiana VZ 094
Sulcorebutia vasqueziana v losenyckiana VZ 094

Sulcorebutia verticallantha v cuprea
Sulcorebutia verticallantha v cuprea
Sulcorebutia verticallantha v cuprea WR 476 aus Samen von Öser
Sulcorebutia verticallantha v cuprea WR 476 aus Samen von Öser